โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณ ปี 2566 โดยมี นางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ลงสำรวจและตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อทราบลักษณะภูมิประเทศและหารือเบื้องต้น ในการดำเนินโครงการงานอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ด้านท้ายฝายน้ำงามลูกที่ 5 ตามแผนงานป้องกันบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 โดย ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการสนับสนุนการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน ทั้งการกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรร เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ตลอดจนการแก้ไขปัญหาฟื้นฟู และป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานในทุกมิติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการ