โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ติดตามผลการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2566

ตามข้อสั่งการของ ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กำชับโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำในพื้นที่ ดำเนินการวางแผนจัดสรรน้ำในพื้นที่ชลประทานแบบประณีต เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญ เน้นเก็บกักน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดน้ำ ลดเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ที่สำคัญทำการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฎการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกรมชลประทาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) กำหนด เพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุด

ในช่วงวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทานและเกษตรกรเขตพื้นที่แม่แฝกและพื้นที่แม่งัด ในการติดตามผลการส่งน้ำการปลูกพืชฤดูฝนปี 2566 เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งไปในพื้นที่ มีความเพียงพอและเป็นไปตามแผนการส่งน้ำของโครงการ

ซึ่งเป็นกิจกรรมการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน และเป็นข้อตกลงของกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามัคคีในภายในกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำและให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็นประโยชน์อย่างรูปธรรมในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ชลประทานอย่างแท้จริง