โครงการชลประทานสระแก้ว ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

โครงการชลประทานสระแก้ว ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำจากประเทศออสเตรเลียพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณฐกร ศักดิ์ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ สุคุณณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุกฤษฏิ์ ตุงคะศิริ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายวุฒิภัทร คุณปิติชลธร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นางสาวฉวีวรรณ สุขลิ้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำจากประเทศออสเตรเลียพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ผ่านระบบ Zoom Meeting

จัดขึ้นโดยฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่มีความร่วมมือระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ด้านการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทางน้ำชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว