โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ “RID มีสุข”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ มัดทองหลาง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ “RID มีสุข” ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกข้าวด้วยวิธีการจัดการแบบน้ำหยด เปียกสลับแห้ง และน้ำขัง โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช อดีตรองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นวิทยากร และบรรยายในหัวข้อ การจัดการน้ำและปุ๋ยในนาข้าว และเทคนิควิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

สำหรับในช่วงบ่ายบรรยาย ในหัวข้อ การใช้งานระบบ “RID มีสุข” โดยมี นางสาวสุปรินญา คุ่ยจาด ร่วมถ่ายทอดแนวคิดในการจัดการแปลงด้วยระบบการใช้งาน RID มีสุข พร้อมแนะนำและถ่ายทอดการใช้งาน RID มีสุข ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ และข้อมูลเชิงพื้นที่จากเกษตรกรในรูปแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา