โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงและซ่อมแซม พื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายชานนท์ วงค์อินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และ นายกิตติพงษ์ โสภา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงและงานซ่อมแซมในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 บริเวณพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลต้นธงชัย และตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวางแผนให้การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป