กรมการจัดหางาน จับมือ 8 บริษัทจัดหางาน ลงนาม MOU เพิ่มช่องทางเข้าถึงตำแหน่งงานว่างให้ประชาชน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงนาม MOU ร่วมกับ 8 บริษัทจัดหางาน ตั้งเป้าส่งเสริมประชาชนให้มีงานทำ เพิ่มช่องทางเข้าถึงตำแหน่งงานว่างตามความรู้ ความถนัด เพื่อวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ

โดยมี นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กล่าวรายงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ท่ามกลางผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ แก้ปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เตรียมความพร้อมวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานตามแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด

2. บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

3. บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

4. บริษัทจัดหางาน จ็อบท๊อปกัน จำกัด

5. บริษัทจัดหางาน แมนพาวเวอร์โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ จำกัด

6. บริษัทจัดหางาน เพอร์ซอลเคลลี่ เอชอาร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

7. บริษัทจัดหางาน สเกาท์ เอาท์ จำกัด

8. บริษัทจัดหางาน คีย์แมน จำกัด

โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. เชื่อมโยงตำแหน่งงานว่างกับบริษัทจัดหางานทางอิเล็กทรอนิกส์

2. แลกเปลี่ยนความร่วมมือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมระหว่างหน่วยงาน

3. สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของประชาชน

4. เปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายไพโรจน์ กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้พัฒนาระบบให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ให้มีงานทำ ตรงกับความรู้ความถนัดของตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลความต้องการแรงงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานว่าง เพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนเข้าถึงงานที่หลากหลาย มีคุณภาพ เพื่อได้รับการจ้างงาน

โดยเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลด้านกำลังแรงงาน (Supply) ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ แหล่งข้อมูลด้านความต้องการแรงงาน (Demand) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทจัดหางาน แหล่งข้อมูลด้านการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน (Up-skill/Re-skill) ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ

“การส่งเสริมการมีงานทำให้ครอบคลุมทุกด้าน จำเป็นต้อง สานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างความร่วมมือกัน ขอขอบคุณ หน่วยงานภาคเอกชนทั้ง 8 แห่ง ที่ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานร่วมกับกรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว