รมว.พม. หนุน Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา” 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ Soft Power “พลังละมุนแสดงความสามารถคนพิการทางสติปัญญา” เพื่อพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นภาษา การสื่อสาร การแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งด้านสังคมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมตามศักยภาพ โดยมีนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม The Grand Riverside Hotel จังหวัดพิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน คนพิการในประเทศไทยมีจำนวนมาก ทั้งมีความพิการโดยกำเนิดและจากอุบัติเหตุ โรคติดต่อ ซึ่งมีความจำเป็นพิเศษที่ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน มีส่วนร่วมทางสังคม มีความเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นับเป็นสมาคมที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการดูแลและส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ รวมทั้งครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบริหารจัดการร่วมกับชมรมต่างๆ อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับการให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฝึกพัฒนาการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นต้น

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนตั้งใจมางานนี้ เพราะได้เห็นสมาคมฯ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ด้วยใจ และปัญญา ซึ่งทุกคนควรมีที่ยืนของตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม วันนี้ ตนได้เห็นความรัก ความห่วงใย การแสดงความรัก ความห่วงใยของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหลายเท่ากว่าผู้ปกครองธรรมดา ทำให้ลูกที่รักมีความสุข ได้แสดงความสามารถ ซึ่งน้องๆ มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่มีโอกาสเท่าเด็กอื่น ดังนั้น เราต้องเติมในส่วนที่ขาดหายไป โดยคิดว่าจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยการแพทย์ในเรื่องการโค้ช (Coach) ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ เทคนิค ในการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพแบบก้าวกระโดด และให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สร้างโค้ชขึ้นมาด้วย

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม