เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.น่าน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดยผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ที่นำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินมาเพิ่มผลผลิตพืชในโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ซึ่งดินในพื้นที่โครงการฯ มีความเป็นกรดจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายได้ง่าย จึงนำปูนโดโลไมท์มาปรับสภาพดินกรด เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง น้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง สารควบคุมโรคพืช และปลูกหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งผลให้โครงสร้างและคุณสมบัติดินในพื้นที่โครงการฯ มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ค่า pH สูงขึ้น ความเป็นกรดลดลง ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และผลผลิตพืชปลอดภัย เป็นการสร้างฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดินให้กับทหารและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ประชาชน

ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทูลเกล้าถวายเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อพระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” จังหวัดสุรินทร์ และตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกันนี้ นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้