ชุมชนยลวิถี ชุมชนคุณธรรมฯ ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน เข้ารับโล่ “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 โดยมี คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 8 ด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอมร ศรีตระกูล ผู้นำชุมชนบ้านผาบ่อง เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งชุมชนดังกล่าว เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเป็นรายบุคคล ได้แก่ นางนิดา ปิณฑานนท์ ผู้จัดทำผ้าม่านประดับพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 เป็นต้น การมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป