“วุฒิไกร” โชว์วิสัยทัศน์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเวทีโลก เร่งผลักดันการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในมิติใหม่

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญากว่า 193 ประเทศเข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งสานต่อความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับนานาชาติ

นายวุฒิไกร เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 64 (WIPO General Assembly : WIPO GA) เพื่อแสดงนโยบายและพัฒนาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกรมฯ เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการเดินทางไปประชุมครั้งนี้ กรมฯ ได้มีโอกาสหารือกับ Mr. Daren Tang ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ถึงประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง WIPO และไทย รวมทั้งกรอบ WIPO – ASEAN โดยเฉพาะในสองปีนี้ที่ไทยเป็นประธานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ANIEE) ซึ่งไทยจะใช้เวทีเครือข่ายนี้ ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้สินค้าไทยได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ พร้อมสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

นายวุฒิไกร ยังได้เข้าพบ ดร. เสิ่น ชาง หยู กรรมาธิการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNIPA) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือกับ CNIPA เพื่อร่วมกันป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในด้านการค้า การลงทุนไทย-จีน ซึ่งหากไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญมีระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาตรฐานจะช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการไทยที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ นายวุฒิไกร ได้เข้าพบ นายแอนเดรีย ดิ คาร์โล รองผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การลงนาม MOU ระหว่างกรมฯ และ EUIPO เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ เมืองอะลิคันเต ประเทศสเปน ซึ่งไทยจะส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ (Seconded National Experts Program: SNE) กับ EUIPO เพื่อยกระดับองค์กรให้ทัดเทียมมาตรฐานยุโรปและพร้อมที่จะเป็นผู้นำของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

นายวุฒิไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า “กรมฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ Soft Power ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ควบคู่ไปพร้อมกับมิติภาคธุรกิจบริการ “ด้านการท่องเที่ยว (IP and Tourism) และการกีฬา (IP and Sport)” โดยกรมฯ จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป”