เดินทางด้วยรถไฟ เอาสัมภาระแบบไหนไปได้บ้าง???

ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแจ้งข้อกำหนดการนำสัมภาระติดตัวในการเดินทาง ดังนี้

1. ขนาดของสัมภาระต้องขนาดไม่เกิน ด้านละ 50 เซ็นติเมตร

2. น้ำหนักสัมภาระ จะกำหนดตามชั้นโดยสาร ได้แก่
– ผู้โดยสารชั้น 1 สามารถขนสัมภาระ ได้ไม่เกินท่านละ 50 กิโลกรัม
– ผู้โดยสารชั้น 2 สามารถขนสัมภาระ ได้ไม่เกินท่านละ 40 กิโลกรัม
– ผู้โดยสารชั้น 3 สามารถขนสัมภาระ ได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม

3. สัมภาระที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นรถไฟได้แก่
– วัตถุไวไฟ
– สัมภาระมีกลิ่น หรือเป็นที่รังเกียจ
– สัมภาระที่มีโอกาสสร้างความเสียหายให้แก่รถไฟ

ท่านผู้โดยสารที่มีสัมภาระที่นอกเหนือจากเกณฑ์ตังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมพิเศษได้ที่สถานีรถไฟก่อนเดินทาง

การรถไฟแห่งประเทศไทย หวังว่า ผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับความสะดวกสูงสุดจากการเดินทางกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

#การรถไฟแห่งประเทศไทย #StateRailwayofThailand #ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย