กรมควบคุมโรค ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรคและผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้มีมติเห็นชอบให้นำบทเรียนการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัด มหาสารคาม ที่มีมาตรการ “ปักหมุดวงสุรา” ทุกหมู่บ้าน ไปขยายผลดำเนินการต่อ พร้อมทั้งเห็นชอบการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนผ่านระบบลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิก เหล้า รวมทั้งเห็นชอบโครงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “งานบวชสร้างสุข” โดยขอความร่วมมือ กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดงานบวชสร้างสุข วิถีใหม่ เรียบง่ายเหมาะสม ยึดพระธรรมวินัย รวมถึงส่งเสริมงานบุญประเพณีต่างๆ ให้เป็นงานบุญปลอดเหล้าต่อไป และในที่ประชุมมีมติเสนอให้ขยายผล โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าไปยังสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยผ่าน 3 กลไกการศึกษา

3 ลด คือ

1. ลดนักดื่มหน้าใหม่

2. ลดนักดื่มหน้าเก่า

3. ลดความรุนแรงในครอบครัว

3 เพิ่ม คือ

1. เพิ่มคุณภาพการศึกษา

2. เพิ่มคุณภาพชีวิตในครอบครัว

3. เพิ่มความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินโครงการ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขประสานให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ เตรียมความพร้อมให้บริการ และให้คำแนะนำการบำบัดแบบสั้น (BA) กับผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ร่วมลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อลดรายจ่าย, สร้างความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท, เเสดงความรักต่อคนรอบข้าง และเพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต สามารถลงนามออนไลน์ได้ที่ http://noalcohol.ddc.moph.go.th/