โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ สินธุวงษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายสุนทร ซื่อเลื่อม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสุพจน์ เกียรติบำรุง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นางสาวชัญญพัตร์ เอมโกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายปัณฑ์ณัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนางสาวกุลนารี นุ่นช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับ นายยงยุทธ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 นายพิทักษ์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม นายธันยา จรูญสมาธิศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน และคณะ

ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน และแผนเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ พร้อมชมโมเดลโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ดูความพร้อมของสถานีสูบน้ำภาษีเจริญและสถานีผลักดันน้ำลัดท่าคา ตลอดจนแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองลัดท่าคา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามแผนงานก่อสร้างปี 2567 ของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11