PEA จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรุณ เนียมรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” ในโครงการ “ชุมชนปลอดใช้ไฟ PEA” ประจำปี 2566 โดยมี นางณัฐภรณ์ บัวมีธูป รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ในโอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต.กมล เชียงลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีทีมวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ทีมวิทยากร กฟน.2 ได้จัดอบรมให้ความรู้ในรูปแบบกิจกรรม Walk Rally โดยมีฐานความรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฟภ.และความเป็นมาด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ฐานที่ 2 อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ฐานที่ 3 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฐานที่ 4 การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น และฐานที่ 5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการชุมชนปลอดภัย กิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชน ได้ตระหนักเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าและด้านต่าง ๆ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก