สธ. จับมือ สกมช. ร่วมวางแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) วางแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูล และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 19 กรกฎาคม 2566 นี้


นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ให้สัมภาษณ์ว่า นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการสุขภาพ และพัฒนาไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์พงศ์เกษม กล่าวต่อว่า ล่าสุด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือร่วมกับ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เพื่อพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูล และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นำไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการ