ผู้ตรวจราชการกรมประชุมตรวจติดตามงานรอบที่ 2 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพน้ำพริก บ้านใหม่น้ำเงิน ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบายและการรายงานสรุปแผนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (นโยบายรัฐบาล/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา นายอัศวิน น้อยนอนเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวอำไพวรรณ สุเทปิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นายเปี่ยมศักดิ์ รสเข้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางแจ่มจันทร์ กุณาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้แจ้งข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารส.ป.ก. แก่ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับทราบ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพน้ำพริก ได่รับทราบชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่ และให้ข้อแนะนำในการนำเสนอโครงการของบประมาณพัฒนากลุ่มวิสาหกิจของชุมชน รวมถึงแนะนำวิธีการปรับปรุงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแสดงถึงอัฒลักษณ์ของท้องถื่น ซึ่งเป็นความโดดเด่นของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ณ บ้านใหม่น้ำเงิน หมู่ 12 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพน้ำพริก มีนางศรีนวล นามเมือง เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยสมาชิก 24 ราย ดำเนินการธุรกิจผลิตน้ำพริกข่าคั่ว จำหน่าย ราคากิโลกรัมละ 250 บาท สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม ปีละ 8,000-10,000 บาท นอกจากนี้ แปลงเกษตรกรรม ที่นี่ ยังส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ และพันธุ์ไม้ประดับ อาทิ บวบ ต้นหอม พริกขี้หนู ข่า มะนาว ฟักเขียว ต้นอ่อนทานตะวัน หน่อไม้จากไผ่กิมซุ้ง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ 105 เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าต้นดอกทานตะวัน เป็นต้น