การค้าชายแดนผ่านแดนเดือนพฤษภาคม 2566 ขยายตัว 4.94% ส่งออกผ่านแดนไปเวียดนามขยายตัว 15.42%

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพฤษภาคม 2566 มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน 153,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.94% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกชายแดนไป สปป.ลาวขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

1. การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนพฤษภาคม 2566 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 153,827 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.94% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 89,396 ล้านบาท ลดลง 1.52% และการนำเข้ามูลค่า 64,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.44% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งสิ้น 24,966 ล้านบาท

1.1 การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (สปป.ลาว มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา เดือนพฤษภาคม 2566 มีมูลค่าการค้ารวม 82,418 ล้านบาท ลดลง 6.84% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 54,210 ล้านบาท ลดลง 1.46% และการนำเข้ามูลค่า 28,208 ล้านบาท ลดลง 15.67% โดยไทยได้ดุลการค้าชายแดนรวม 26,001 ล้านบาท

1.1.1 มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 14,655 ล้านบาท (-1.86%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางข้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

1.1.2 สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 14,335 ล้านบาท (+8.40%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ และน้ำตาลทรายขาว

1.1.3 เมียนมา มูลค่าส่งออก 13,607 ล้านบาท (+1.14%) สินค้าสำคัญได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ และเครื่องดื่มอื่นๆ

1.1.4 กัมพูชา มูลค่าส่งออก 11,613 ล้านบาท (-13.37%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มอื่นๆ น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส และรถยนต์นั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน

1.2 การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ) เดือนพฤษภาคม 2566 มีมูลค่ารวม 71,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.86% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 35,187 ล้านบาท ลดลง 1.60% และการนำเข้ามูลค่า 36,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.99% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก

1.2.1 จีน มูลค่าส่งออก 18,825 ล้านบาท (-1.48%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด มังคุดสด และฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ

1.2.2 เวียดนาม มูลค่าส่งออก 4,313 ล้านบาท (+15.42%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส และมังคุดสด

1.2.3 สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 4,225 ล้านบาท (+8.71%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ

1.2.4 ประเทศอื่นๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) มูลค่าส่งออก 7,823 ล้านบาท (-13.35%)

2. การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ

2.1 การติดตามการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิด 88 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 75 แห่ง (ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง จ.จันทบุรี ตรงข้ามกับด่านบ้านสวายเลง จ.พระตะบอง ของกัมพูชา)

2.2 การดำเนินโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยร่วมมือกับ EXIM Bank และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออก รวมถึงผู้ประกอบการค้าชายแดน ซึ่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 1,622 ราย วงเงินรวม 6,393.6 ล้านบาท อนุมัติวงเงินแล้ว 1,578 ราย วงเงินรวม 6,318.2 ล้านบาท