ผู้ตรวจราชการกรมประชุมตรวจติดตามงานรอบที่ 2 และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ นโยบายและการรายงานแผนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนายกิตติ แดงพลอย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย นายดำรงค์ ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นายชำนาญ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางปรารถนา ชัยญานา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นายจรัส กรรณมรกต ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาววรัญญา ก้อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ 182 หมู่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วิสาหกิจชุมชนข้าวและผักอินทรีย์นิคมแม่ข้าวต้ม เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2559 มีนายสุนทร แก้วเมืองคำ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวและผักอินทรีย์นิคมแม่ข้าวต้ม ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 50 ราย ดำเนินธุรกิจการเกษตร จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ อาทิ แชมพูอัญชัน น้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ภายใต้ชื่อสายใยออร์แกนิค) จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและพื้นที่ใกล้เคียงในราคาย่อมเยาว์