หมอดินเขต 5 รวมพลัง เพิ่มพื้นที่ป่า ลดปัญหามลพิษ คืนชีวิตให้ผืนดิน @ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น จัดกิจกรรม #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดย นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสุกัญญา ทวีกิจ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายเกษมสันต์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

– สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
– เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน
– ช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทาง สภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ จากฝุ่นและหมอกควัน
– เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ ต้นพะยอม และต้นตะเคียน รวม 500 ต้น ณ บริเวณพื้นที่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น