พชอ. ลำปลายมาศ ต้นแบบทำงานแบบมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งอำเภอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้นแบบบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ หวังให้ลูกหลานมีไอคิวดี พัฒนาการดี สูงสมวัย

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงาน “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” ของตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า สามารถดำเนินการจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่น่าชื่นชม ถือเป็นจังหวัดต้นแบบและเป็นตัวอย่างของการ ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ปัจจัยความสำเร็จเกิดจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอลำปลายมาศเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโดนให้ดีขึ้น

โดยนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามดูแลเด็กคลอดทุกราย และร่วมรับขวัญเด็กที่คลอดทุกรายตามประเพณีพื้นบ้านดั้งเดิมร่วมกับ พชอ. และทุกภาคส่วน อาทิ ทีมผู้นำชุมชน ทีมอำเภอ ทีมสุขภาพและบุคลากรในพื้นที่  จนเป็นธรรมเนียมว่าเด็กที่นายอำเภอรับขวัญและเยี่ยมบ้านทุกคนเป็นลูกของนายอำเภอ กลายเป็นความผูกพันระหว่างครอบครัวและชุมชน ซึ่งทำให้นายอำเภอแห่งนี้แม้จะเป็นนางสาว แต่ได้ชื่อว่าเป็นนายอำเภอที่มีลูกมากที่สุดในประเทศ ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหา “ทำให้เรื่องที่คนธรรมดา ร่วมกันทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดา จนกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ขึ้น” เช่น โครงการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน สนับสนุนนม 90 วัน 90 กล่อง ซึ่งให้พลังงานและโปรตีนแก่หญิงตั้งครรภ์ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเรื่องเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หลังคลอดมีน้ำนมน้อยและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานในพื้นที่แข็งแรง สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ไอคิวดีด้วย