ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามพัฒนาการเด็กในถิ่นทุรกันดาร จ.แม่ฮ่องสอน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามพัฒนาการเด็กในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม ควบคุมหนอนพยาธิ กำจัดโรคมาลาเรีย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และคณะ ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน และตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการเด็กในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

นายแพทย์เจษฎากล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ 51 จังหวัดเป้าหมาย โดยจัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อลดอัตราตายทารกน้ำหนักตัวน้อย มีพัฒนาการตามวัย มีภาวะโภชนาการดี สูงสมส่วน ลดโรคคอพอก และโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคมาลาเรียและหนอนพยาธิ ซึ่งเป็นโรคติดต่อสำคัญในพื้นที่ และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายดำเนินการในโรงเรียน 39 แห่ง

สำหรับที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนร่วมดำเนินงานเพื่อให้เด็กแข็งแรง มีสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านโภชนาการ จัดอาหารกลางวันให้เด็ก ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในอาหารและน้ำเสริมไอโอดีน การควบคุมโรคมาลาเรียและหนอนพยาธิ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสอย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านดอยแสง ฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจประเมินพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งสนับสนุนชุดตรวจประเมินพัฒนาการ และยา เวชภัณฑ์ ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคนและให้การดูแลรักษา รวมทั้งตรวจสารไอโอดีนในเกลือบริโภค ตรวจค้นหาหนอนพยาธิและให้ยารักษาในนักเรียน และให้ความรู้โรคหนอนพยาธิแก่ผู้ปกครองและชุมชน

ผลการตรวจสุขภาพในปีการศึกษา 2560 นักเรียนทั้งหมด 80 คน พบว่า เด็กอนุบาลมีน้ำหนักตามเกณฑ์ร้อยละ 65 น้ำหนักค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 20 น้ำหนักค่อนข้างมากและมากเกินเกณฑ์ร้อยละ 15  ส่วนเด็กประถมศึกษามีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 95 และตรวจนักเรียน 58 คน พบหนอนพยาธิ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6