ชป.ประชุมการจัดการน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง

จากสภาวะฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติในช่วงปลายเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ได้ตามรอบเวรที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พื้นที่ปลายคลองขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร นั้น

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่า จากปริมาณฝนที่คกน้อยกว่าค่าปรกติ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง มีปริมาณที่ลดลง เบื้องต้น กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง เพื่อร่วมกันแก้ไขบรรเทาปัญหาให้เกษตรกรที่ใช้น้ำจากคลองร่วมกันได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการแก้ไขการจัดรอบเวรการใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง บริเวณ กม.0 + 000 ถึง กม. 104 + 552 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรช่วงต้นคลองสูบน้ำตามความจำเป็น และสูบน้ำตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอส่งไปถึงพื้นที่ปลายคลองที่ขาดแขลนน้ำ

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณปลายคลองมะขามเฒ่า – กระเสียว จำนวน 6 เครื่อง และบริเวณห้วยโตนด อีกจำนวน 3 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำลงคลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง พร้อมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคณฑี สูบน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้บริเวณพื้นที่ปลายคลอง อีกทางหนึ่งด้วย