สบยช. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์  (สบยช.) เผยทุก 1 นาที มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 6-7 คน การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2561 กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงโทษพิษของบุหรี่ สู่พฤติกรรม ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในที่สุด

                นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2561 ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า
“บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)” ทั้งนี้จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันประมาณการว่าในปี 2568 จะมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.6 พันล้านคน โดยร้อยละ 80 เป็นประชากร ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง บุหรี่เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคเรื้อรังในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น ซึ่งพบว่าในทุก 1 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6 – 7 คน องค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2563 – 2573 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรถึงประมาณ 100 ล้านคน และประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชากรที่เจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีภารกิจหลักในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ซึ่งในยาสูบหรือ บุหรี่มีสารนิโคตินที่ทำให้เกิดกระบวนการเสพติดรุนแรงเช่นเดียวกับยาเสพติดประเภทอื่นๆ จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรของสถาบันฯ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งหวังให้เกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่รูปแบบใหม่ การให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ และแจกน้ำยาอมอดบุหรี่พร้อมคำแนะนำแก่ผู้สนใจเลิกบุหรี่ การประกวดแผ่นพับบุหรี่ แบ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงการเล่นเกมส์และตอบคำถามชิงรางวัล โดยในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
จังหวัดปทุมธานี