JETRO หารือพาณิชย์พร้อมหนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กรุงเทพฯ (นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน และมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุนในญี่ปุ่น และการส่งเสริมผู้ประกอบการญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศต่างๆ ได้เข้าพบหารือและแจ้งว่าพร้อมสนับสนุนไทยเข้าร่วม CPTPP และยินดีให้ข้อมูลการวิเคราะห์และสำรวจความเห็นของเครือข่าย JETRO ต่อการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทย รวมทั้งพร้อมร่วมจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลง CPTPP ให้แก่ภาครัฐและเอกชนของไทย โดย JETRO เห็นว่าการเข้าร่วม CPTPP จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ไทยในหลายมิติ เช่น การขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการเปิดตลาดของประเทศที่ไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ได้แก่ แคนาดาและเม็กซิโก ตลอดจนการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของประเทศสมาชิก CPTPP และของโลก ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนมายังประเทศไทย

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และทำการวิเคราะห์ประโยชน์ ผลกระทบ และการเตรียมปรับตัวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทย เนื่องจาก CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ ถึง 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์  ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม อีกทั้งบทบัญญัติของ CPTPP มีเนื้อหากว้าง ครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ตลอดจนกฎระเบียบการค้าด้านต่างๆ รวมถึงการค้ารูปแบบใหม่ เช่น นโยบายการแข่งขัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการค้า การลงทุน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสการค้าและความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าการค้าโลกของไทยได้

ทั้งนี้ ในปี 2560 สมาชิก CPTPP 11 ประเทศ มีประชากรรวมกันเกือบ 500 ล้านคน หรือ ร้อยละ 6.7 ของประชากรโลก มี GDP รวม 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของ GDP โลก โดยการค้าระหว่างไทยกับสมาชิก CPTPP มีมูลค่า 134.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของการค้ารวมของไทย โดยไทยส่งออกไปตลาด CPTPP มูลค่า 70.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ร้อยละ 29.7 ของการส่งออกไทยไปโลก และไทยนำเข้าจากประเทศสมาชิก CPTPP มูลค่า 64.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของการนำเข้าจากโลก ปัจจุบัน ประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วม CPTPP เช่น สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ โคลอมเบีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น