ด่วน !!! กรมการจัดหางาน รับสมัคร “ผู้ปรุงอาหารไทย” ไปทำงานประเทศญี่ปุ่น เงินเดือน 4.6 หมื่นบาท

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งผู้ปรุงอาหารไทย จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 4.6 หมื่นบาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งาน JOB EXPO THAILAND 2023 หรือทางอีเมล doe.japanssw@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งผู้ปรุงอาหารไทย จำนวน 5 อัตรา กับนายจ้างบริษัท JASMINE THAI Co., Ltd. ซึ่งกิจการร้านอาหารไทย ชื่อร้าน JASMINE THAI ตั้งอยู่ที่ Roppongi Five plaza building, 2F, 5-18-21, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โซนงานต่างประเทศ ฮอลล์ EH100 หรือยื่นใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ doe.japanssw@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีอายุระหว่าง 25-45 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา และภาษา ต้องมีประสบการทำงานผู้ปรุงอาหารไทย และต้องมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ขึ้นไปจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สัญญาจ้าง 1 ปี สามารถต่ออายุได้ โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ทำงานให้ และรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบ 1 ปี มีโบนัสประจำปี ค่าตอบแทน 186,300 เยนต่อเดือน หรือประมาณ 46,570 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566) ลักษณะงาน เป็นผู้ปรุงอาหารไทย มีหน้าที่ประกอบอาหารไทย เลือกใช้วัสดุประกอบอาหาร ส่วนประกอบ เก็บรักษา/ถนอมอาหารตามมารตรฐานโภชนาการอาหารไทย รวมทั้งดูแลทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมของห้องครัวให้ถูกสุขอนามัย สะอาดและปลอดภัย

“การรับสมัครงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางประมาณ 5,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว