สธ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรม โครงการ “เครื่องสำอางปลอดภัย เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันสื่อ”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชวะปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข พร้อมเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 12 อำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมอบรม โครงการ “เครื่องสำอางปลอดภัย เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและปลอดภัย เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องสำอางของกลุ่มวัยรุ่น ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนานและได้รับประโยชน์

กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะปัตตานี ร่วมกิจกรรม ผ่านการอภิปรายในหัวข้อ “รู้ทัน…เครื่องสำอางและประสบการณ์ในการใช้เครื่องสำอาง” และกิจกรรมการเข้าฐานให้ความรู้ทั้งหมด 5 ฐาน เน้นเรื่องการเลือกใช้ , การอ่านฉลาก , การตรวจสอบเลขจดเเจ้ง เเละสารอันตรายในเครื่องสำอาง

ข่าว สธ.ปัตตานี