กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย สพ.4031 จ.สุพรรณบุรี เสร็จสมบูรณ์ เชื่อม 3 จังหวัด สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ดำเนินการซ่อมสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.4031 แยก ทล.3480 – บ้านพุบอน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 5 ช่วง คือ ช่วงที่1 กม.ที่ 0+000 – 2+180, ช่วงที่ 2 กม.ที่ 17+800 – 18+075, ช่วงที่ 3 กม.ที่ 21+400 – 22+500, ช่วงที่ 4 กม.ที่ 23+525 – 23+750, และช่วงที่ 5 กม.ที่ 24+525 – 26+600 รวมระยะทางดำเนินงาน 5.855 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 29.992 ล้านบาท

โดยถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง 3 จังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรจำนวนมาก จึงดำเนินงานซ่อมสร้าง เพื่อยกระดับคุณภาพการคมนาคม และส่งเสริมขนส่งทางการเกษตรให้สะดวกปลอดภัย รวมทั้งยังใช้เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลอีกด้วย