พช.เมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมดำเนินโครงการกองทุนบุญขยะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกำนันตำบลม่วงหมู่ หมู่ที่ 4 ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

โครงการกองทุนบุญขยะเป็นแนวคิดของ นายมานะ นารถโสภา กำนันตำบลม่วงหมู่ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ลังกระดาษ ขวดแก้ว เศษเหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อรวบรวมจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายขยะไปช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ในหมู่บ้าน โดยโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องมิติด้านความมั่นคงในด้านความสามัคคีปรองดองผ่านกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเกื้อกูลของคนในชุมชน

ในปี 2566 ตำบลม่วงหมู่ เป็นเป้าหมายตำบลเข้มแข็ง ที่ดำเนินการขับเคลื่อนและเสริมสร้างพลังชุมชน สร้างผู้นำ ปราชญ์ชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข็มแข็ง ยกระดับการพัฒนาภาพชีวิตของประชาชน ขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชิวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุขภาวะที่ดี เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส รักษาสิ่งแวดล้อม มีสวัสดิการ ปลอดภัยจากยาเสพติด บูรณาการทุกภาคส่วน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงได้ดำเนินการโครงการตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น

โดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนา ภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และกลไก 7 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่ง และด้านความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบลสู่ตำบลจัดการตนเองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและการใช้ระบบสารสนเทศชุมชน การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน เพื่อค้นหารูปแบบ วิธีการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถขยายผลการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกตำบล ส่งผลให้ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน