พช.เมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่กลุ่ม OTOP พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางอาภาภรณ์ ทรวดทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าปักมือ กลุ่ม Arry ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

กลุ่ม Arry เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย โดยนายกิตติพงษ์ จันทราสา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ ผ้าปักมือ ที่ปักเป็นลวดลายสวยงามต่างๆโดยใช้มือ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องประดับ ของใช้แฮนด์เมด และงานเพนท์ผ้าจากสีธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มมีการเปิดสอนผ้าปักมือพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ ในวันจันทร์-วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี สามารถติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : Arry_house โดยในปี 2566 กลุ่ม Arry ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มุ่งพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young OTOP) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
2) เพื่อต่อยอดภูมิปัญญา ยกระดับพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของ Young OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์เฉพาะสร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้
3) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Young OTOP

ในการนี้ นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้พูดคุยสอบถามกระบวนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมถึงรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ มีความสามารถในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยให้ดึงเสน่ห์เรื่องราว ผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในช่องทางการตลาดได้ ซึ่งจะทำให้มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวางรากฐานให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าที่กำลังร่วงโรยลงไป อันทำให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและต่อยอดการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเติบโตเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ที่มีความเข้มแข็งในอนาคต