สกมช. Kick off แผนไซเบอร์ฉบับแรกของไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมหารือแนวทางการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ หวังผลักดันการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ลธ.กมช.) เป็นประธานการสัมมานาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) พร้อมระดมความคิดเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พลอากาศตรี อมร ชมเชย ลธ.กมช. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าเพื่อเผยแพร่นโยบายและแผน ปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศรับทราบหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยเร็ว และมีการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง รวมถึงการตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้ระบบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน จึงนำมาสู่แนวความคิดในการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไซเบอร์แบบ Whole society approach เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป