จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดวังไผ่ ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนนราชการประจำจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนให้บริการ รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโคกสำโรง

สำหรับการออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้ มีส่วนราชการประจำจังหวัดและส่วนราชการประจำอำเภอร่วมกันออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย การบริการตัดผมชาย การออกหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ การจัดกิจกรรมสินค้า OTOP การออกร้านตลาดสินค้าเกษตรของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอำเภอโคกสำโรง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลโคกสำโรง การทำหมันและการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง การให้ความรู้ด้านกฎหมาย และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวกับประชาชนอำเภอโคกสำโรงให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และช่วยกันควบคุมสอดส่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบริหารจัดการขยะ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการประตำจัวหวัด ได้ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ (พมจ.) และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กาชาด) เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน ซึ่งโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีจะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห่างไกลได้มีโอกาสได้รับบริการจากหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมกัน