ผู้ว่าฯ อยุธยา นำทีมบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพบปะประชาชน และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี โดยมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นำคณะสงฆ์อำเภอบ้านแพรก ร่วมสนับสนุนการเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับ นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอบางปะหัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบรถเข็นนั่ง (วิลแชร์) จำนวน 1 คัน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 52 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง นักเรียนทุน ม.ท.ศ. และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอบางปะหัน จำนวน 3 ครอบครัว

โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการกลุ่มเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงเยี่ยมเยียนสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้นจากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยให้ทางวัดมีส่วนร่วมในการให้บริการสถานที่กับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้โครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#คนอยุธยาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน