ดย. จับมือ BGC Glass พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อบรมเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปขยายผลในการพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบีจีซี กับ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช

เพื่อสร้างเด็กดี เด็กเก่ง ที่จะมีความกล้าและร่วมกันพัฒนาประเทศไทย สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ คุณศุภสิน ลีลาฤทธิ์ ตัวแทนบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU ณ สโมสรบีจี ปทุมยูไนเต็ด จังหวัดปทุมธานี

การสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพการงาน ตลอดจนมีรายได้ สามารถดำรงชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป