ปศุสัตว์คว้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้ารับรางวัล Ombudsman Awards 2022 “สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “เรื่อง การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านระบบ Digital Training Platform” สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญรางวัลชนะเลิศพระราชทาน ส่วนรางวัลรองชนะเลิศได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงาน : “การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านระบบ Digital Training Platform” ของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ในการเดินหน้าสู่ Full Digitization เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยระบบออนไลน์ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากภารกิจเดิมในรูปแบบออฟไลน์ให้สามารถบริการผ่านระบบ Digital Training Platform แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 1.Training Management System ระบบจัดการการฝึกอบรมผ่านเพลตฟอร์ม Zoom การลงทะเบียนขอรับบริการและประเมินผลความพึงพอใจของการบริการด้วย Google form การจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้บริการด้วย Google earth การติดตามผลและให้คำแนะนำ ปรึกษาด้วย Line official หรือ ZOOM 2.Training Content Management ระบบจัดการหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำหนังสือ และคู่มือถ่ายทอดองค์ความรู้ออนไลน์ (E-Book) ผ่านเพลตฟอร์ม Anyflip รวมถึงคลิปวิดีโอสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยเพลตฟอร์ม Google site 3. Virtual Training Room ห้องฝึกอบรมเสมือนจริง และดูงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ สามารถพูดคุยและตอบโต้กับวิทยากรได้แบบออนไลน์ผ่านเพลตฟอร์ม Facebook livestream และ Zoom

รางวัล Ombudsman Awards 2022 ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดประกวด โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศส่งผลงานทั้งหมด 165 ผลงาน รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีระบบในการบริหารจัดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงแนวคิด หรือเชิงกระบวนการ หรือเชิงสิ่งประดิษฐ์โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน