กสอ. จับมือ เด็นโซ่ และ ทีจีไอ ผนึกกำลัง ตั้งศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ ยกระดับ SMEs ไทยสู่เวทีโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือกับ บริษัทเด็นโซ่ คอร์เปอเรชั่น และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ขานรับนโยบายการปฏิรูปเข้าสู่ยุค 4.0 ตั้งเป้าผลักดันภาคการผลิตของไทยขึ้นเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. มีนโยบาลเร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นตัวขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ ด้วยเล็งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการพัฒนาผลิตภาพสินค้าเพื่อตอบโจทย์ตลาดสากล  ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรต้องปรับตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่กว้างขึ้น นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการก็จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการควบคู่ไปด้วยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงเดินหน้าผสานความร่วมมือกับ ร่วมกับ บริษัทเด็นโซ่ คอร์เปอเรชั่น และสถาบันไทย – เยอรมัน (TGI) จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากต่างประเทศมาให้ SMEs และผู้ประกอบการไทยเรียนรู้จากเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

โดยศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เทคโนโลยีด้านระบบผลิตอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสร้างแนวคิดต้นแบบของการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และเสริมทักษะในด้านระบบการผลิตอัตโนมัติให้เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศสู่ตลาดการค้าสากลและนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ภายในศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. ศูนย์สาธิต Lean Automation System Integrators หรือ LASI ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (METI) กระทรวงอุตสาหกรรมของไทย และบริษัทเด็นโซ่ คอร์เปอเรชั่น ในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ และพัฒนาระบบหรือ SI (System Integrators) นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ทดลองใช้ระบบที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นการผสานระหว่างระบบ LEAN หรือการบริหารจัดการผลิตโดยปราศจากความสูญเปล่าและระบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเด็นโซ่ กับแนวคิด “Connected Industries” ในการเรียนรู้แบบเปิดกว้างและปฏิบัติจริง เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในด้านการผลิตอัตโนมัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการผลิตแบบอัตโนมัติให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของผู้ผลิตในประเทศไทยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในโลกที่บริษัทเด็นโซ่ คอร์เปอเรชั่น ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีหุ่นยนตร์และระบบอัตโนมัติในการจัดตั้งศูนย์

และ 2. ศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยสถาบันไทย-เยอรมัน หรือ TGI Smart Factory ศูนย์สาธิตห้องต้นแบบการพัฒนาสถานประกอบการ โดยมีบทบาทเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร สร้างที่ปรึกษา อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติเพื่อเป็น System Integrator ที่จะเป็นผู้ออกแบบและจัดการระบบการทำงานของโรงงานให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งนี้ภายในศูนย์ TGI สาธิตการติดตั้งกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร แบบ “Smart Factory” ซึ่งเป็นการบูร-ณาการระบบการจัดการกระบวนการผลิตต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบ ‘Internet of Thing (IoT)’ เข้ากับเครื่องจักรกล Industrial automation เพื่อให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ อาทิ การนำหุ่นยนต์อัตโนมัติมาเป็นผู้ช่วยในสายการผลิต การประมวลและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Cloud Computing) การจำลองโครงสร้างแบบจำลองเสมือนจริง หรือการขึ้นรูปงานในระบบ 3 มิติ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตั้งห้องต้นแบบ

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) สถานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center หรือ ITC) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เว็บไซต์ www.itc.or.th