อธิบดีบุปผา ส่งรองอธิบดี ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือภาคเอกชน พัฒนาแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ 3 จังหวัดตะวันออก

อธิบดีบุปผา มอบรองอธิบดีลงพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี จันทบุรี ตราด ติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานของประเทศนั้น หน่วยงานของกรมไม่สามารถดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ จำเป็นต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา จึงจะสามารถให้บริการแรงงานหรือประชาชนได้อย่างทั่วถึง ความร่วมมือกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงเป็นอีกหนึ่งของการบูรณาการในการทำงานร่วมกันด้านการฝึกทักษะช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อให้มีความรู้ในสาขาช่างที่บริษัทและเครือข่ายให้การสนับสนุน อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร เพื่อให้ช่างมีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น รวมถึงมีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มอบหมายให้รองอธิบดี นางสาวไพลิน จินดามณีพร ลงพื้นที่ชลบุรี จันทบุรี และตราด ติดตามการดำเนินการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่มีความร่วมมือเร่งขับเคลื่อนการทำงานอย่างเข้มแข็ง และเกิดประโยชน์กับแรงงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

ทางด้านของนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามความร่วมมือกับภาคเอกชนนั้น มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเป็นแรงขับเคลื่อนด้านการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ และแรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการ ดังนั้น การร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะบริษัทจัดทีมงานวิทยากรที่เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่แรงงานโดยตรง ผู้ที่ผ่านการฝึกจึงมีวามรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการ รวมถึงได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งบริษัทร่วมกับหน่วยฝึกของกรม ดำเนินการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ รวมถึงตัวแทนจำหน่าย โดยในครั้งนี้ มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี และตราด

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี จำนวน 10 ชุด มูลค่า 210,220 บาท และมอบแท่นประกอบติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ จำนวน 5 ชุดต่อแห่ง รวมทั้งสิ้น 10 ชุด มูลค่า 84,000 และในปี 2566 บริษัทจะมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ชุด โดยล่าสุดว่าที่ร้อยตรี วัชรพงษ์ ซื่อตรง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (22 รายการ) มูลค่า 105,000 บาท ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด นำไปใช้ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กต่อแห่ง ซึ่งรวมทั้งสิ้น 2 หน่วยงานรวม 10 ชุด มูลค่า 210,000 บาท เพื่อนำไปใช้จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเช่นกัน

และในปี 2566 บริษัท มีแผนฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้แก่ช่างตัวแทนจำหน่ายของซัมซุง ในพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ กทม. และพิษณุโลก จำนวน 1 รุ่น ต่อ 1 แห่ง ๆ ละ 20 คน รวม 40 คน รวมทั้งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ณ โรงงานศรีราชา จ.ชลบุรี อีกด้วย

“ต้องขอขอบคุณบริษัทและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในทุกรูปแบบ เพราะการบูรณาการของทุกหน่วย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หากทุกคนร่วมแรง ร่วมใจจึงจะช่วยให้ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่สถาบัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4″ นางสาวบุปผากล่าว ทิ้งท้าย