ประกันสังคม ร่วมมือ กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ผ่านระบบสารสนเทศ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับกรมบังคับคดี โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฯ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคงโดยการบริหารการจัดเก็บเงินสมทบ และการจ่ายประโยชน์ทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นภารกิจหลักในการบริหารกองทุนประกันสังคม แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งในระบบประกันสังคม ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของกองทุนและการจ่ายประโยชน์ทดแทนต่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือระหว่าง สำนักงานประกันสังคม และกรมบังคับคดี ในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคล ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือพิพากษาให้ล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และสมบูรณ์ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบของกฎหมาย ยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

…………………………………………………………………

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

โทร.1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.sso.go.th