การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ริเริ่มนำร่องและพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบผสมผสาน”

Featured Video Play Icon

สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การริเริ่มนำร่องและพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบผสมผสาน เพื่อเกษตรมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องพลูหลวงโรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายธีรศักดิ์  โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสัมมนา

สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้นิเวศภูมิปัญญาชุมชน ในการนำระบบธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงจากวิกฤติน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการนำร่องในระยะต้นในการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบผสมผสาน ด้วยวิธีนิเวศภูมิปัญญาเพื่อสนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของท้องถิ่น

ในการนี้ นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นางอัญชลี พงษ์สถิตย์พัฒน์  นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง อุทกธรณีวิทยาและระบบน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” ร่วมกับหน่วยงานในหลายภาคส่วน ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนสมาคมเครือข่าย ทสม.อยุธยา ผู้แทนสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำ  เป็นต้น

เมื่อหน่วยงานได้บรรยายหัวข้อของแต่ละบทบาท หน้าที่แล้วเสร็จ ในตอนท้ายของกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสรุปบทเรียนและผลลัพธ์ของการประชุมสัมมนาร่วมกัน