องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

Featured Video Play Icon

พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี และ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี ลงพื้นที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดย นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) เป็นผู้แทนเข้าร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้

การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างการออกแบบ และยื่นขอใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างโครงการ และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณา รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

จากนั้นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในระยะนำร่อง โครงการต่อยอดในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เมื่อเสร็จจากการประชุม องคมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ได้แก่ สวนตาชัช ทุเรียนอารมณ์ดี เยี่ยมชมแปลงเกษตรซึ่งทุเรียนกำลังอยู่ในระยะรอเก็บผลผลิต และเยี่ยมชมแปลงมันเทศญี่ปุ่น ของนายเพลิน แดงสะอาด ซึ่งองคมนตรีได้ชื่นชมและให้กำลังใจแก่เกษตรกรในโครงการที่มีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อย่างยั่งยืน