ปปง. จัดกิจกรรม “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก เพื่อผู้ป่วยยากไร้วัดพระบาทน้ำพุ”

ปปง. จัดกิจกรรม “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก เพื่อผู้ป่วยยากไร้วัดพระบาทน้ำพุ” บริจาคสิ่งของและปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ กว่า 190,000 บาท

นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4 ปี ของสำนักงาน ปปง. (พ.ศ.2561-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการสำนักงาน ปปง. เพื่อนำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปท.ปปง.) ร่วมกับ “ชมรม ปปง. ขอทำดี” จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการ “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก เพื่อผู้ป่วยยากไร้วัดพระบาทน้ำพุ” โดยกราบนิมนต์พระราชวิสุทธิประชานารถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มาเทศนาธรรมและรับบริจาคปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง ยา เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV) และเด็กกำพร้า มากกว่า 1,800 คน ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ โถงหน้าห้องประชุม 101 สำนักงาน ปปง. โดยในการรับบริจาคครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธา ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนใกล้เคียง อาทิเช่น โรงแรมเอเชีย โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ ปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม เกษมสันต์ 1 คอนโดมิเนียม บริษัทสยามกลการ ร่วมถวายสิ่งของและปัจจัย เป็นจำนวนเงินกว่า 189,656.75 บาท