คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ.จันทบุรี

Featured Video Play Icon

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น “การเติบโตอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ”

นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยาการน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายวิจิตร สดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นการขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสันติ  รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกชพรรณ บุญส่ง นายกเทศมนตรีตำบลพวา พร้อมด้วยตัวแทนท้องถิ่นและชาวบ้านให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ นายกชพรรณ  บุญส่ง นายกเทศมนตรีตำบลพวา ได้เป็นตัวแทนของประชาชนและเกษตรกรตำบลพวา เสนอหัวข้อในการแก้ปัญหาได้แก่ การสร้างถนน และ น้ำที่ใช้ในการสาธารณูปโภค ในการนี้ คณะกรรมาธิการและคณะ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนตำบลพวา พร้อมนำความต้องการของแต่ละภาคส่วนนำเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป