พส. เดินหน้าให้ความรู้การจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสุจิตรา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำแนวคิดตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล” มาปฏิบัติใช้ในการทำงาน ขับเคลื่อนภารกิจ/โครงการสำคัญ (Flagship Projects) ให้บรรจุเป้าประสงค์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกด้าน และในปี 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ขับเคลื่อนโครงการ Flagship : ปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการ ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำคู่มือแนวทางและมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่างๆ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุน เปิดตัว Kick off การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Krungthai Corporate Online และ ๓) ชี้แจงหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระบบ Krungthai Corporate Online

นางสุจิตรา กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจ่ายเงินอุดหนุนด้วยระบบ Krungthai Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด พส. ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเข้าใจในแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน หลักการเขียนรายงานการจัดการรายกรณี ผู้ประสบปัญหาทางสังคม Case Review วิธีการจัดทำเอกสารขออนุมัติการให้ความช่วยเหลือ การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย เป็นการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำผิดระเบียบฯโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการปิดช่องทางการทุจริต ภายใต้กรอบ “รวดเร็ว มั่นใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ และนำระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้าย