ตรวจรักษาฟรี

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จ.สุรินทร์ , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง คณะสัตวแพทย์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาช้างเจ็บป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติช้าง ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้นให้กับบุคลากรของปางช้างเอกชน ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่