ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว นนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม พุทธบุตร ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ช่วงบ่าย) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม พุทธบุตร เป็นวันแรก ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๖๑ และหลักสูตรระยะสั้น การนี้มีนางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีถวายตัวเป็นพุทธบุตร ต่อพระมหาสุคลธ์ ฐิติเมธี พระวิทยากรอบรมจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การนี้พระมหาสุคลธ์ ฐิติเมธี ได้บรรยายธรรมในหัวข้อพระคุณครู พร้อมนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สมาทานศีล ๕ และเจริญจิตภาวนา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรมคุณธรรม พุทธบุตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจและสติปัญญา มีโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยมีสมาธิและสติปัญญาที่ดี อันสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต.