กสร. หนุนแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ส่งเสริมในสปก.แล้วกว่าพันแห่ง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเน้นการมีส่วนร่วมของนายจ้าง ลูกจ้างลดข้อขัดแย้ง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน เผยดำเนินการไปแล้วกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 2 แสนคน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เป็นการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนายจ้าง ลูกจ้าง ในการออกแบบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานร่วมกัน เพื่อลดข้อขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยมีรูปแบบการดำเนินการ 3 รูปแบบ ตามขนาดของสถานประกอบกิจการคือ

1.รูปแบบแรงงานสัมพันธ์สันติสุข เป็นรูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 – 99 คน เน้นให้นายจ้าง ลูกจ้างได้มีโอกาสประชุมหารือร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

2. รูปแบบแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขั้นกลาง เหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 – 499 คน เน้นให้นายจ้าง ลูกจ้างอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ ทั้งสองฝ่ายตกลงใจร่วมกันกำหนดกฎกติกามารยาท เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอันดีต่อกัน และ

3. รูปแบบแรงงานสัมพันธ์สมานมิตร เป็นรูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ขั้นก้าวหน้า เหมาะสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป เน้นให้นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการบริหารแรงงานสัมพันธ์

ทั้งนี้กสร.ได้ดำเนินการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริมไปแล้ว 1,003 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้าง 232,866 คน

นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานสัมพันธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างในสถานประกอบการและผลิตภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการที่สนใจโมเดลการบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ติดต่อได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์
0 2246 4470 -1