ผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond: ILB) เป็นพันธบัตรสำหรับแลกเปลี่ยน (Source Bond) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาเครื่องมือทางการเงินให้มีความหลากหลายและเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ มีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และบริษัทประกัน รวมถึงนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ โดยมีวงเงินเสนอแลกรวมสูงถึง 33,539 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.35 เท่าของวงเงินที่ประกาศ (10,000 ล้านบาท) ทำให้ สบน. สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนดเป็นพันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิม (Destination Bond) ที่มีอายุยาวขึ้น และเป็นการขยายฐานนักลงทุนสำหรับธุรกรรม Bond Switching โดยมีรายละเอียดของธุรกรรมดังนี้

1) พันธบัตรที่ใกล้ครบกำหนด

รุ่นพันธบัตร    อายุคงเหลือ    วงเงินการทำธุรกรรม

ILB217A                               2 ปี                              10,000 ล้านบาท

2) พันธบัตรเพื่อทดแทนรุ่นเดิม

รุ่นพันธบัตร    อายุคงเหลือ    วงเงินการทำธุรกรรม

 1. LB22DA 3 ปี 5 เดือน 130 ล้านบาท
 2. LB28DA 9 ปี 5 เดือน 1,500 ล้านบาท
 3. LB316A 11 ปี 11 เดือน 2,370 ล้านบาท
 4. LB326A 13 ปี 1,000 ล้านบาท
 5. LB386A 18 ปี 11 เดือน 5,000 ล้านบาท

รวม                                                                         10,000 ล้านบาท

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (Settlement Date)

ผลการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้สามารถจำแนกเป็น 4 มิติ ดังนี้

1) ด้านการบริหารความสมดุลของพอร์ตหนี้: ลดการกระจุกตัวของหนี้พันธบัตรที่จะครบกำหนดภายในปี 2564 โดยสามารถกระจายเป็นพันธบัตรรุ่นระยะกลางจนถึงระยะยาวให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง

2) ด้านการบริหารความเสี่ยง: สามารถบริหารหนี้และความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล และยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ Source Bond จาก 2 ปี เป็นอายุเฉลี่ย 15 ปี 1 เดือน

3) ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง: การทำธุรกรรม Bond Switching ได้สร้างสภาพคล่องของพันธบัตรในตลาดรอง โดยเฉพาะพันธบัตรที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (On-the-run Benchmark Bond) จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 10 15 และ 20 ปี

4) ด้านการพัฒนารูปแบบในการดำเนินธุรกรรม Bond Switching: การกำหนดให้ ILB เป็น Source Bond เป็นการพัฒนารูปแบบในการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ให้ครอบคลุมเครื่องมือทางการเงินอย่างหลากหลายเพิ่มทางเลือกในการดำเนินธุรกรรมและเป็นการขยายฐานนักลงทุน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากท่านในการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ต่อไปในอนาคต

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02 271 7999 ต่อ 5812 และ 5814

 

Execution Results of 3rd Bond Switching in Fiscal Year 2019

Mr. Poomsak Aranyakasemsuk, Director-General of Public Debt Management Office (PDMO), Ministry of Finance, Kingdom of Thailand, has announced the successful completion of its 3rd Bond Switching transaction for fiscal year 2019 on 28th June 2019, the total amount of THB 10 billion.

The highly successful result of this transaction has met all key objectives set by PDMO, namely to increase bond market liquidity in the medium and long-end of the curve, to reduce refinancing risk on shorter dated government debt, and to enhance government’s overall debt portfolio management. In addition, ILB is set to be Source Bond on its first time which aims to improve government securities diversification and expand investor base. This exercise received demand up to THB 33,539 million from investors, for examples, the Government Pension Fund, the Social Security Office, commercial banks, mutual funds, insurance companies, as well as institutional foreign investors.

As a result, the transaction has effectively reduced source bond that going to be matured in 2021 and switches to medium and long tenors of destination bonds, as follows;

1) Source Bonds

Source Bonds    Term to Maturity    Transaction Amount (THB mil.)

ILB217A                                  2 years                      10,000

2) Destination Bonds

Destination Bonds    Term to Maturity    Transaction Amount (THB mil.)

 1. LB22DA 3 years 5 months 130
 2. LB28DA 9 years 5 months 1,500
 3. LB316A 11 years 11 months 2,370
 4. LB326A 13 years 1,000
 5. LB386A 18 years 11 months 5,000

Total                                                                  10,000

As of 28th June 2019 (Settlement Date)

This Bond Switching exercise accomplished these 4 following objectives;

 1. Liability Management: reduce bunching risk of source bonds that going to be matured within 2021 by issuing medium and long tenors destination bond.
 2. Reduce Refinancing Risk: extending source bonds’ average maturities from 2 years to 15 years 1 month by average maturities
 3. Increase Market Liquidity: this Bond Switching exercise increases market liquidity in the Destination Bonds, which are 3 tenors of on-the-run benchmark bond such as 10, 15, and 20 years
 4. Improve Bond Switching transaction: With ILB in this Bond Switching exercise, PDMO can diversify government securities in the transaction and expand investor base, especially private and provident funds.

PDMO together with the Joint Lead Arrangers, Bangkok Bank Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, and Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, would like to take this opportunity to express its sincere appreciation to investors for the strong participation in this bond switching exercise and hope to receive the support in the next Bond Switching exercise in the future.

Bond Market Development Bureau, Public Debt Management Office

Tel. 02-271-7999 extension 5807 and 5814

www.pdmo.go.th