บริษัทยักษ์ใหญ่มือถือหนุนแรงงาน ฝึกทักษะการซ่อมบำรุงพร้อมมอบมือถือใช้พัฒนาทักษะฝีมือ 40 เครื่อง

วันที่ 21 เม.ย. 66 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีบุปผา มอบรองอธิบดีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรการันตีผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ พร้อมรับมอบโทรศัพท์มือถือ 40 เครื่อง มูลค่ารวมกว่าแสนบาทเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน ให้มีความรู้ในสาขาช่างที่บริษัทและเครือข่าย ให้การสนับสนุน อาทิ ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร เพื่อให้ช่างมีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น รวมถึงมีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทได้ขยายกรอบความร่วมมือจัดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ช่างของร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ความรู้แก่ช่างที่ประกอบอาชีพนี้ในแต่ละพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานให้เน้นย้ำการพัฒนาทักษะและการถ่ายทอดความรู้แก่แรงงานว่าต้องพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงส่งเสริมการสร้างอาชีพ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกรอบความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุงให้แก่ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ดำเนินการไปแล้ว 1 รุ่น นอกจากนี้บริษัทยังจัดฝึกอบรมให้แก่ครูฝึกของกรมอีกจำนวน 20 คน โดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมดังกล่าว และมอบโทรศัพท์มือถือซัมซุง ให้แก่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 40 เครื่อง มูลค่ารวม 160,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

“ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านทักษะฝีมือ และทักษะด้านอาชีพที่ทันต่อเทคโนโลยี ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ช่างซ่อมหรือผู้ประกอบอาชีพจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะเหล่านี้ตลอดเวลาเพื่อบริการลูกค้าอย่างทันท่วงที สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการได้ ซึ่งการบริการที่ดี ถูกต้องและรวดเร็วย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า” นายพิเชษฐ์กล่าว