สนพ. เปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วย นายเพทาย หมุดธรรม และนางสาวชนานัญ บัวเขียว รอง ผอ.สนพ. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

งานสัมมนาในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการของ สนพ. พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้เกิดความสามัคคีแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในลำดับต่อไป

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
#สนพ
#สร้างสรรค์ก้าวที่มั่นคงเพื่อพลังงานไทยยั่งยืน
#CreateTheFutureEnergy