อ.ต.ก. ถือฤกษ์ดี เปิดตลาด อ.ต.ก.หัวหิน จัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม” เพิ่มช่องทางจำหน่าย สร้างมาตรฐานสินค้าและราคาเพื่อผู้บริโภค

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอาใจชาวหัวหิว เปิดตลาด อ.ต.ก. แหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตรคุณภาพและได้รับมาตรฐาน  พร้อมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องจักสาน ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภค เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลติดทางการเกษตร สร้างมาตรฐานสินค้าและราคาแก่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า “ตามที่ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ว่าด้วยเรื่องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดได้เปิดตลาด อ.ต.ก. หัวหินแห่งนี้ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและต้องการให้พี่น้องชาวหัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ พร้อมกันนี้ เราจึงได้ดำเนินการจัดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” ขึ้น เพื่อส่งเสริมกาตลาดและช่วยสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากแหล่งผลิตสู่ภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ    ความต้องการตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องจักสาน ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง กล้วยไม้ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภค ช่วยลดปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากตามฤดูกาล

นายกมลวิศว์ กล่าวต่อไปอีกว่า “เราอยากเรียนเชิญ พี่น้องชาวหัวหินตลอดจนนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชม พร้อมเลือกซื้อผลผลิตการเกษตรในงาน เพราะนอกจากมีสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ภายในงานมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ อีกทั้งยังมีซุ้มบริการให้ทุกท่านได้ชมและชิมผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงกิจกรรมการแสดง-ดนตรีทุกวัน และการจำหน่ายสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคที่มาบริการท่านถึงที่ในงาน ทั้งยังมีการแจกพันธุ์กล้วยไม้ฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงาน อีกด้วย”

สำหรับงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน  ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป