เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ดร.อาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวจิราทิพย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระดับภาคของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วยนายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา, นายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ, นางสาวสมจิตร วรรณไกรโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์, นางสาวประนอม ศรทิพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และนางสาวอุทัยวรรณประทีบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามภารกิจของส.ป.ก.ด้านต่างๆ และรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวม 5 จังหวัดโดยสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ ส.ป.ก. พร้อมให้ความร่วมมือ ทุกกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของ ส.ป.ก. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้าหมาย